Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก้าวสู่ปีที่ 21 วิทยาลัยนครราชชสีมา ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา
   วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อีก 15 รูป และดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย
 
 
 
อิทนิลเกมส์ ครั้งที่ 17
   

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริมบั

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
   

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจ

ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร และตักบาตรอาหารแห้ง จำนวน 21 รูป
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร และตักบาตรอาหารแ
 
 
 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 21 มีนาคม 2567
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 19 มีนาคม 2567
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567 26 กุมภาพันธ์. 2567
ตารางาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2566) 6 กุมภาพันธ์. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 25 มกราคม 2567
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบความสามารถพิเศษ 23 มกราคม 2567
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มกราคม 2567 19 ธันวาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) 9 ธันวาคม 2566
 
 
 
   
  More...>>    
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สารนายกสภา
 สารอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
 
 เมนูเผยแพร่        
 
 
 ข้อบังคับวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2566
   
   
   
 
Untitled Document