ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Computer Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Tech. (Computer Technology)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
 • มีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น
 • มีกิจกรรมโฮมรูมทุกวันอังคาร โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้นอกบทเรียน
 • มีการศึกษาดูงานทุกชั้นปี
 • จัดโครงการบริการชุมชน
 • มีกิจกรรม Learning Camp
 • มีการฝึกงานกับสถานประกอบการเอกชน-รัฐ
 • จัดพิธีมอบเกียรติบัตร TOP FIVE AWARD เพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • ห้อง IDEA ROOM ห้องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้เต็มเวลา
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเว็บ

 1. นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer)
 2. นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ (Web Programmer)
 3. ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ (Website Master)
 4. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 5. นักการตลาดบนเว็บไซต์ (Website Marketing)
คุณสมบัติของผู้เรียน
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา   ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีที่สูงสุดให้ลงโทษจำคุก  เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความอันผิดอันเป็นลหุโทษ มีความประพฤติดี  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
     
ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เทียบโอน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
ภาคสมทบ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เรียนต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง