องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
ชื่อหลักสูตร
   

ภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Computer Technology Art

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Computer Technology Art)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Tech. (Computer Technology Art)

  จุดเด่นของคณะสารสนเทศศาสตร์
          คณะสารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินการ การจัดการและการสื่อสาร สารสนเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ คอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ และเนื่องจากความลึกของเนื้อหาวิชาทางด้านสารสนเทศศาสตร์มีมากขึ้นทุกวัน ทำให้จำเป็นต้องใช้และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะ จึงสามารถนำวิทยาการทางด้านนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะและการฝึกปฏิบัติจริง จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดให้นักศึกษาได้บริการวิชาการด้านสารสนเทศแก่ชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

กลุ่มวิชาอาร์ตแอนิเมชั่น

  1. แอนนิเมเตอร์ (Animator)
  2. นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
  3. นักออกแบบเกม (Game Designer)
  4. นักพัฒนาเกม (Game Developer)
  5. นักออกแบบเว็บไซต์(Web Designer)
  6. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
  7. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)
  8. งานพิมพ์ (Printing)
คุณสมบัติของผู้เรียน
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     
ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี