โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวเข้าส...
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปี...
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...