หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดกิจกรรม : คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสารสนเทศศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Smart Learning" เรียนรูํการใช้โปรแกรม Moodle ทั้งในบทบาทของผูัสอนและผู้เรียน ภายใต้โครงการเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์พิชชานาถ เงินดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

ภาพประกอบ :