หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัย ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 นักศึกษา คณะสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ วิทยาลัยนครราชนสีมา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561 (5th NMCCON 2018) ครั้งที่ 5 “วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ “วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต) วิทยากรพิเศษ ทั้งนี้ ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณาบทความด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ภาพประกอบ :