หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : บริการวิชาการโรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 5 ก.ย. 2560

รายละเอียดกิจกรรม : นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหน้าที่หลักแล้ว คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยของยังแบ่งปันความรู้ไปสู่ชุมชนด้วย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 คณะสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ ออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ :