แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0003102   ประสบการพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
0001101   ภาษาอังกฤษ 1
0004116   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น
0206410   กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ              
0201100   สถิติและความน่าจะเป็น
0002101  มนุษย์กับสังคม

                            

3
3
3
3
3
3

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003103   ภาษาอังกฤษ 2
0204100   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
0202201   หลักการทำโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 1
0004101   คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
0002102   จิตวิทยากับการดำเนินชีวิต
0101102   องค์การ และการจัดการ

3
3
3
3
3
3

   

รวม

18