องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
 
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001101   ประสบการพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
0003102   ภาษาอังกฤษ 1
0004103   คณิตศาสตร์เบื้องต้น
0209101   องค์ประกอบศิลป์
0209104   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต
0209202   พื้นฐานการเขียนแบบ

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

   

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003103   ภาษาอังกฤษ 2
0004101   คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
0209102   คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
0209103   ประวัติศาสตร์ศิลป์ร่วมสมัย
0209105   กายวิภาคสำหรับคอมพิวเตอร์อาร์ต
0209107   การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

   

รวม

18