องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
  องค์ประกอบที่ 6  
 
 
 
   
 
อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์
     
   
  ผศ. ศิริกาญจนา พิลาบุตร
คณบดี
 
     
อาจารย์สุปราณี ทัพมงคล
อาจารย์ประจำ
อาจารย์กิติพงศ์ รัตนวงกต
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สุทรรศ สุคำภา
อาจารย์ประจำ