อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์
     
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
คณบดี
 
     
อาจารย์สิตา ทัพมงคล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์สุภาพร เย็นเหลือ
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     
อาจารย์สิทธิชัย ป้อมทอง
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ธีระพงศ์ มลิวัลย์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์กิติพงศ์ รัตนวงกต
อาจารย์ประจำคณะ
     
   
นางสาวปติญญา โหลานิตย์
เลขาคณะ