อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์
     
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
คณบดี
 
     
อาจารย์สุปราณี ทัพมงคล
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์กิติพงศ์ รัตนวงกต
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์สุทรรศ สุคำภา
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์